ELi EarL - Mollo Wa Badimo

Song Rating: 9.30/10

Song lyrics:

HOOK

Ga lea reetsa Morongwa wa Magodimo
Now you gotta face the wrath of God,
Fiswa ke mollo wa badimo

Ga lea reetsa Motlhanka wa Modimo
Now you gotta face the wrath of God,
Fiswa ke mollo wa badimo

Motswako o ke mpho ya magodimo
Kabelo ya se-moya; ke ka e gana ke ka j**a ke mollo wa badimo
Ke ka e gana ke ka tsenwa botseno
jo bo palelang tshebeletso tsa sione
Thapelo tsa baruti le batiakone
Ke ka latlhegelwa ke pono, sala ke sa bone
But im here ke le morongwa, go le isa Kanana wa Motswako;
Ke Moshe, Ke Aarone
Bosetlha jwa kgokong, so bolata ga bo nthone


Ke tlhomilwe gotwe Yo botaki ga bo mo rone
So ke totomala jaaka motse moshate Gaborone
Maatla ke bolaya tau; The Biblical Samson
Wisdom ya mafoko, The latter day King Solomon
Ke tla ke tswa felo,
ke tla ka mafoko a tshwere thata ya botshelo
Ke bua boporofiti jwa metlha ya bofelo
Tla bo e le bohutsana le selelo
Pelo di lefufa, pelo di letlhoo di j**a ke molelo
Lefatshe boswa jwa ba-pelonomi,
Ikakobeng dipelo
Modimo o Lorato, mo senke o bone boipelo
Tlotlang Bogosi, tlotlang jwa nnete boPorofiti
Le lona itlotleng le busetse seriti
Le emise go rekisa lefoko la Modimo for profiti
Ke lona baemedi ba magodimo lefatsheng
Thulaganyo le matlhale a modimo re bontsheng
Masupa-tsela re ruteng thapelo re tswe diphatseng
Rata Modimo o bone boipelo, ke morongwa a ko le ntheetseng!

Date of text publication: 18.01.2021 at 00:46